Veřejná zakázka: Řízení projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29
Systémové číslo: P18V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 2_2019_VZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-008732
Datum zahájení: 29.01.2019
Nabídku podat do: 18.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řízení projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní administrace projektu „Využití mobilních dat pro účely projektování veřejné dopravy“ (dále jen „Projekt“), který je realizován s poskytnutím podpory v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“).

Shora uvedené služby zahrnují zejména:
a) komplexní administraci Projektu v MS2014+; v rámci této administrace bude dodavatel mimo jiné zpracovávat
1. žádosti o platbu včetně veškerých požadovaných příloh,
2. veškeré požadované zprávy, zejména zprávy o realizaci Projektu (průběžné, závěrečné),
3. žádosti o případné změny podmínek poskytnutí dotace a případné změny Projektu,
4. přehled průběžného plnění stanovených indikátorů Projektu včetně příslušných podkladů prokazujících plnění indikátorů a cílů Projektu,
b) komunikace s řídicím orgánem OP PPR, a dalšími osobami zúčastněnými na přípravě a realizaci Projektu,
c) zajištění souladu Projektu s podmínkami OP PPR,
d) průběžné provádění analýzy projektových rizik a zajištění nápravných opatření, součinnost při kontrolách Projektu (zejména osobní přítomnost, poskytnutí požadované dokumentace, příprava odpovědí kontrolnímu orgánu) v nezbytném rozsahu,
e) kontrola plnění projektového harmonogramu, rozpočtu, finančního plánu a finanční řízení Projektu s ohledem na způsobilost výdajů Projektu,
f) kontrola kvality plnění (kontrola konkrétních výstupů z projektových činností převzatých od dodavatelů technickým a programovým manažerem),
g) kontrola přijatých účetních dokladů vůči příslušným smlouvám (v součinnosti s účetním),
h) kompletace účetních dokladů a dalších dokumentů dokladující uskutečněné výdaje od osob, které jejich zpracování garantují – předávací protokoly, soupisy prací, doklady o zaúčtování, doklady o úhradě apod.),
i) průběžné sledování čerpání rozpočtu, řízení cash-flow Projektu a dodržování celkového projektového rozpočtu,
j) monitoring Projektu ve všech jeho fázích, zpracování monitorovacích zpráv v nezbytném rozsahu,
k) monitoring a kontrola plnění výstupů (indikátorů) Projektu,
l) řešení operativních otázek a případných problémů,
m) koordinace přípravy podkladů pro administrátora veřejných zakázek,
n) kontrola splnění podmínek OP PPR na publicitu,
o) vedení příslušné dokumentace Projektu,
p) průběžné poradenství zadavateli včetně poradenství k zajištění povinné publicity v nezbytném rozsahu,
q) součinnost při kontrolách Projektu a auditech v souvislosti s realizací Projektu, příprava odpovědí kontrolnímu orgánu a účast při veřejnosprávních a auditních kontrolách, zpracování podkladů a vypořádání připomínek auditorů,
r) vypořádání dotazů k předloženým žádostem o platbu, včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace,
s) poradenské služby při finančním ukončení a vyhodnocení Projektu,
t) zajištění průběžné komunikace s poskytovatelem dotace,
u) zajištění přípravy podkladů a účasti na kontrolách a jednáních,
v) další nezbytná součinnost pro řádné čerpání dotací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
 • IČO: 60437359
 • Poštovní adresa:
  Rytířská 406/10
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006564

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ropid.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky